cast
مرجان هرندی

آموزش دانلود و نصب نرم افزار تویین موشن Twinmotion (نصب ورژن 2023)

مرجان هرندی
06 اردیبهشت 1402
1727
17
متن مقاله

دانلود و نصب تویین موشن 

نرم افزار تویین موشن (Twinmotion)یکی دیگر از موتور رندرهای محبوب در حوزه معماری و شهر سازی است که به عنوان یک نرم افزار سه بعدی ساده اما قدرتمند برای رندر سریع و ساخت انیمیشن و برنامه های تعاملی استفاده می شود و از هدست های واقعیت مجازی VR نیز پشتیبانی می کند. این نرم افزار توسط شرکتEpic Games سازنده موتور بازی سازی آنریل انجین خریداری شده و اکنون توسط این شرکت در حال توسعه می باشد. تویین موشن بدلیل رابط کاربری ساده و سرعت و کیفیت بالا در رندر گیری امروزه مورد توجه بسیار از افراد قرار گرفته و از آن برای رندر گیری و ساخت انیمیشن های معماری استفاده می شود. اگر شما هم دوست دارید از این نرم افزار کاربردی و قدرتمند استفاده کنید در این آموزش همراه ما باشید تا با نحوه دانلود و نصب نرم افزار تویین موشن آشنا شوید. برای آموزش نرم افزار تویین موشن میتوانید از طریق سایت آپادمی پکیج آموزش تویین موشن را تهیه کنید.

دانلود و نصب تویین موشن 

مقاله پیشنهادی: تویین موشن چیست؟

دانلود نرم افزار تویین موشن (Twinmotion)

برای نصب نرم افزار تویین موشن در این بخش مراحل زیرا به ترتیب انجام دهید این مراحل عبارت‌اند از:
•    برای نصب نرم افزار تویین موشن ابتدا در مرورگــر سیســتم در قســمت Search سایت عبارت Download Twinmotion را تایپ و جستجو کنید و در نتیجه سرچ با انتخاب سایت دانلود تویین موش وارد سایت www.twinmotion.com/download شوید و یا به صورت مستقیم این سایت را در ابتدا تایـپ و جسـتجو نمایید تا وارد صفحـه دانلــود ســایت توییــن موشــن شــوید.

سایت دانلود نرم افزار تویین موشن•    پس از باز شدن سایت دانلود تویین موشن در پایین صفحـه موردنظـر بـر روی گزینـه  DOWNLOAD LAUNCHER کلیـک کنیـد تـا برنامـه EPIC GAMES LAUNCHER  دانلود شـود.

دانلود تویین موشن
•    پس از دانلود برنامـه EPIC GAMES LAUNCHER  باید یـک حسـاب کاربـری در EPIC GAMES  ایجاد نمایید برای انجام این کار در قسمت بالای صفحه روی گزینـه SIGN IN  کلیـک کنیـد تـا بـه صفحـه ورود بـه حسـاب کاربـری وارد شـوید.
•    با کلیک بر روی گزینـهSIGN IN  برای ایجاد حساب کاربردی برای شما یک صفحه جدید باز خواهد شد که در این صفحه روش‌های مختلفی برای ایجـاد حسـاب کاربـری وجود دارد که می‌توانید با انتخاب هر یک حساب کاربری ایجاد نمایید. در این قسمت پیشـنهاد می شـود بـر روی گزینـه SIGN UP WITH EMAIL کلیـک کنیـد و با ایمیـل خـود حساب کاربری ایجـاد نمایید.
•    پس از انتخاب یکی از روش ها برای ایجاد حساب کاربردی، در مرحله بعدی صفحه‌ای برای شما باز خواهد شد که در این صفحه باید اطلـاعات مربـوط بـه تاریـخ میلادی تولـد خـود را وارد کنید و گزینه CONTINUE  را بزنید. سپس در صفحـه بعـدی اطلاعـات موردنیـاز سـایت مانند نام و نام خانوادگی نام کاربری ایمیل رمز عبور و نام کشور خود را باید وارد کنیـد و تیـک گزینـه I  have read and agree to the terms of service را فعـال نمایید و روی گزینه CONTINUE کلیـک کنیـد. توجه داشته باشید کـه وارد کـردن اطلاعـات واقعـی در ایـن قسـمت الزامـی نمی باشـد. 
•    پـس از اتمام مراحل مربوط به SIGN IN  کردن از طـرف Epic Games یـک کـد تاییـد 6 رقمــی بــه حســاب ایمیــلی که در مرحله قبل وارد کردید ارســال ارسال خواهد شد که باید این کــد تاییــد را در صفحــه جدیــد وارد کــنید و بــر روی گزینــهVerify  کلیــک کنیــد. در صورتــی عدم ارسـال کد از صفحـه تاییـد بـر روی گزینـه Re send email کلیـک کنیـد تـا ایمیـل مربوطـه مجـددا بـرای شـما ارسـال شـود بـا وارد کردن این کد حسـاب کاربـری Epic Games بـرای شـما سـاخته می شـود.

 ایجاد حساب کاربردی در تویین موشن
•    بری دانلــود رایــگان نرم افــزار توییــن موشــن، از نــوار بالایـی ســایت، از منــوی PRICING بــر روی گزینــهLicense and free trial  کلیــک کنیــد.
•    پس از کلیک بر روی گزینه License and free trial  صفحه‌ی انواع لایسنس‌های تویین موشن باز خواهد شد که سـایت توییـن موشـن 3 نـوع مجـوز اسـتفاده از نرم افـزار را شـامل مجـوز تجـاری، مجـوز آموزشـی و مجـوز آزمایشـی بـه شـما پیشـنهاد می‌دهـد.

دانلــود رایــگان نرم افــزار توییــن موشــن

انواع لایسنس های تویین موشن

1.  مجوز تجاری : (Commercial license) اولین مجوز که حدود 500 دلار آمریــکا قیمــت دارد مجوز Commercial license است که امکان اســتفاده از تمــام امکانــات نرم افــزار توییــن موشــن به کاربران میدهد.
2.  مجوز آزمایشی: (Free trial)  مجــوز Free trial رایــگان است و محدودیــت زمانــی نــدارد امــا شــامل محدودیــت هایــی در اســتفاده از امکانــات نرم افــزار توییــن موشــن می باشد. 
3.  مجوز آموزش (Education License): این مجوزه مناسب افراد دانش پژوه و مدرســانی است کــه بــه دنبــال اســتفاده از توییــن موشــن بــرای یادگیــری، آمــوزش و تحقیــق هســتند، ایــن مجــوز نیــز رایــگان بــوده و فاقــد محدودیـت زمانـی می‌باشـد. مجـوز آموزشـی هیچکـدام از محدودیت هـای مجـوز آزمایشـی را نـدارد و تنهــا بــرای انجــام پروژه هــای تجــاری در دســترس نیســت. با توجـه بـه توضیحـات بـالا، بـرای دانلـود نسـخه رایـگان و بـدون محدودیـت نرم افـزار توییـن موشـن هماننـد تصویـر زیـر از قسـمت  Education بـر روی گزینـه Download Now کلیـک کنیـد تـا مجـوز آموزشـی دانلـود شـود.

لایسنس های تویین موشن

نصب نرم افزار تویین موشن (Twinmotion)

پس از انجـام مراحل قبلـی و دانلود مجـوز آموزشـی نرم افـزار توییـن موشـن دانلـود شـده و در حسـاب کاربـری شــما ذخیــره می‌شــود. ســپس شما باید مجــددا بــه صفحــه اصلــی ســایت توییــن موشــن بــاز ‌گردیــد. در اولین مرحله برای نصب تویین موشن ابتدا باید برنامــهEpic Games Launcher  را کــه در ابتــدا دانلود کردید نصــب ‌کنیـد. برای نصب باید فایــل دانلــود شــده را بــاز کــرده و روی گزینـهInstall  کلیـک کنیـد و منتظـر بمانیـد تـا مراحـل نصـب برنامـه LAUNCHER  کامــل شــود.
پـس از نصـب برنامـه، بـر روی آیکـون ایجـاد شـده آن بـر روی صفحـه دسـکتاپ کلیک کنیـد و یا در قسـمت Search وینــدوز خــود عبــارت Epic Games Launcher را وارد کنیــد تــا آیکــون برنامــه بــرای شــما نمایـان شـود و برنامـه Epic Games Launcher  بـاز شـود.
 بــرای بازکــردن برنامــهLauncher  بــرای اولین بــار، بایــد از طریــق حســاب کاربــری Epic Games خـود وارد شـوید. بنابراین باید بـر روی گزینـهSIGN IN WITH EPIC GAMES  کلیـک کـنید و در صفحـه بعـدی آدرس ایمیـل و رمـز عبـور حسـاب کاربـری خـود را وارد نمایید و بـر روی گزینـه CONTINUE کلیـک کنیـد تـا وارد برنامــه Launcher شــوید.

نصب نرم افزار تویین موشن

سپس از نــوار بالایـ صفحــه وارد منــویTwinmotion  شــوید. درصورتــی کــه منــوی Twinmotion را مشــاهده نکردیــد، ابتــدا بــر روی گزینــه  Unreal Engine کلیـک کنیـد تـا منـوی Twinmotion بـرای شـما نمایـان شـود. سپس منـوی کشـویی ایـن صفحـه نسـخه و مجـوز مورد نظـر خـود را انتخـاب کنید و گزینـه Install را بزنید تـا نرم افـزار دانلـود و نصـب شـود. توجه داشته باشید کـه از منـوی کشـویی نسـخه ای از نرم افـزار را کـه شـامل مجـوز آموزشـی و یـا همـان عبـارتEDU  هسـت را باید انتخـاب کنیـد. برای نصب تمامی نسخه های این نرم افزار اعم از آخرین ورژن نرم افزار تویین موشن 2023 نیز میتوانید از این روش استفاده کنید.

نصب آخرین ورژن نرم افزار تویین موشن 2023

مقاله پیشنهادی: قابلیت جدید نرم افزار تویین موشن 2023

نحوه اجرای نرم‌افزار تویین موشن

پـس از دانلـود و نصـب نرم افـزار توییـن موشـن، بـرای اجـرای نرم افـزار بـا اسـتفاده از حسـاب کاربـری خـود در Epic Games وارد برنامـه Launcher شـوید. سـپس از نـوار بالایـی صفحـه وارد منـوی Twinmotion شـده و بـر روی گزینـه Launch کلیـک کنیـد تـا نرم افـزار اجـرا شـود.

مقاله پیشنهادی: تفاوت نرم افزار تویین موشن و لومیون

امیدوارم از این مقاله لذت برده باشید.

کارت آموزش تویین موشن
کارت رندرینگ مسترینگ
کارت لومیون
کارت تری دی مکس

مقالات مشابه

معماری
آشنایی با دنیای موتور رندرها و توضیح 30 موتور رندر مختلف
معماری
اگر در حوزه شبیه سازی معماری یا گرافیک کامپیوتری فعالیت دارید، احتمالا...
معماری
برای ساختن یک کامپیوتر شخصی برای شبیه‌سازی معماری و تهیه سخت‌افزار مور...
معماری
انتخاب موتور رندر، اولین و مهم ترین مرحله در تولید و ساخت یک واقعیت مج...
کاربر عزیز نظر خود را درباره ی مقاله ی بالا برای ما بنویسید.

آتنا حسین پور Guest User
08 بهمن 1402 - ساعت 15:23
پاسخ

نرم افزار تویین موشن رو از کجا باید دانلود کنیم؟

مدیر سایت Apademy Admin
مدیر

وقت بخیر
همانطور که در مقاله توضیح دادیم میتونید از سایت رسمی تویین موشن دانلود کنید در مقاله به صورت کامل توضیح داده شده.

امیر محمد منتظری Guest User
16 آبان 1402 - ساعت 15:45
پاسخ

آموزش خوبی بود خسته نباشید

مدیر سایت Apademy Admin
مدیر

وقت بخیر
ممنون، موفق باشید.

افروز کاویانی Guest User
14 شهریور 1402 - ساعت 13:04
پاسخ

این نرم افزار هم مثل لومیون به سیستم خیلی قوی نیاز داره؟

مدیر سایت Apademy Admin
مدیر

وقت بخیر
بله، در مقاله نرم افزار تویین موشن (Twinmotion) چیست؟ در مورد سخت افزار مورد نیاز این نرم افزار توضیح داده شده میتونید مطالعه کنید.

ریحانه حسنی Guest User
21 مرداد 1402 - ساعت 16:05
پاسخ

من پکیج تویین موشن رو تهیه کردم امیدوارم بتونم پس از گذروندن این دوره به مباحث رندرینگ و انیمیشن سازی در این نرم افزار مسلط بشم.

مدیر سایت Apademy Admin
مدیر

وقت بخیر
ممنون از انتخابتون موفق باشید.

فاطیما کشاورز Guest User
11 تیر 1402 - ساعت 16:29
پاسخ

عالی بود

مدیر سایت Apademy Admin
مدیر

ممنون، موفق باشید.

مریم کاظمی Guest User
27 خرداد 1402 - ساعت 16:49
پاسخ

با این آموزش به راحتی نرم افزار تویین موشن رو نصب کردم ممنون

مدیر سایت Apademy Admin
مدیر

وقت بخیر
خوشحالیم که این آموزش برای شما مفید بوده، موفق باشید.

سمیرا رستمی Guest User
11 خرداد 1402 - ساعت 15:10
پاسخ

آموزش تویین موشن هم دارید؟

مدیر سایت Apademy Admin
مدیر

سلام وقت بخیر، بله به صفحه "دوره های آموزشی" در همین سایت مراجعه کنید و دوره آموزش مجازی تویین موشن رو میتونید تهیه کنید.

Bheshmati Guest User
27 اردیبهشت 1402 - ساعت 20:41
پاسخ

باسلام و تشکر از توضیحات کاملتون
یک سوال اینکه بعضی سایتها دانلود تویین موشن رو گذاشتن، فکر کنم نسخه trial باشه درسته؟ مشکلات دانلود و نصب و استفاده از نسخه trial چیه؟

نسرین رمضانی Guest User
24 اردیبهشت 1402 - ساعت 11:57
پاسخ

بسیار عالی ممنون از آموزش خوبتون

مدیر سایت Apademy Admin
مدیر

وقت بخیر
خواهش میکنم، موفق باشید.